ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ519 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
195 แห่ง
30 แห่ง
77 แห่ง
53 แห่ง
25 แห่ง
68 แห่ง
18 แห่ง
18 แห่ง
18 แห่ง
14 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ519 แห่ง
อุตสาหกรรม
13 แห่ง
บริษัท
41 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
42 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
295 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
28 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
63 แห่ง