ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ254 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทับเที่ยง
119 แห่ง
โคกสะบ้า*
0 แห่ง
ละมอ*
0 แห่ง
นาพละ
4 แห่ง
บ้านควน
9 แห่ง
นาบินหลา
5 แห่ง
ควนปริง
15 แห่ง
นาโยงใต้
4 แห่ง
บางรัก
11 แห่ง
โคกหล่อ
20 แห่ง
นาข้าวเสีย*
0 แห่ง
นาหมื่นศรี*
0 แห่ง
นาโต๊ะหมิง
11 แห่ง
หนองตรุด
4 แห่ง
น้ำผุด
15 แห่ง
นาโยงเหนือ*
1 แห่ง
นาตาล่วง
8 แห่ง
บ้านโพธิ์
10 แห่ง
นาท่ามเหนือ
12 แห่ง
นาท่ามใต้
6 แห่ง
ช่อง*
0 แห่ง
นาข้าวเสีย*
0 แห่ง
โคกสะบ้า*
0 แห่ง
ละมอ*
0 แห่ง
นาหมื่นศรี*
0 แห่ง
ช่อง*
0 แห่ง
นาโยงเหนือ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ254 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
29 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
18 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
120 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
28 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
39 แห่ง