ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ62 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าข้าม
9 แห่ง
ทุ่งยาว
9 แห่ง
ปะเหลียน
9 แห่ง
บางด้วน
2 แห่ง
หาดสำราญ
0 แห่ง
ตะเสะ
0 แห่ง
บ้านนา
7 แห่ง
บ้าหวี
0 แห่ง
สุโสะ
9 แห่ง
ลิพัง
3 แห่ง
เกาะสุกร
12 แห่ง
ท่าพญา
1 แห่ง
แหลมสอม
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ62 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
42 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง