ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ31 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขาวิเศษ
12 แห่ง
วังมะปราง
3 แห่ง
อ่าวตง
2 แห่ง
ท่าสะบ้า
5 แห่ง
วังมะปรางเหนือ
9 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ31 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง