ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ31 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ่อหิน
9 แห่ง
เขาไม้แก้ว
5 แห่ง
กะลาเส
7 แห่ง
ไม้ฝาด
3 แห่ง
นาเมืองเพชร
7 แห่ง
ท่าสะบ้า*
0 แห่ง
สิเกา*
0 แห่ง
อ่าวตง*
0 แห่ง
วังมะปราง*
0 แห่ง
เขาวิเศษ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ31 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง