ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ95 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ย่านตาขาว
13 แห่ง
หนองบ่อ
5 แห่ง
นาชุมเห็ด
9 แห่ง
ในควน
21 แห่ง
โพรงจรเข้
7 แห่ง
ทุ่งกระบือ
23 แห่ง
ทุ่งค่าย
10 แห่ง
เกาะเปียะ
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ95 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
71 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง