ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ39 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กันตัง
9 แห่ง
ควนธานี
2 แห่ง
บางหมาก
1 แห่ง
บางเป้า
4 แห่ง
วังวน
1 แห่ง
กันตังใต้
0 แห่ง
โคกยาง
2 แห่ง
คลองลุ
2 แห่ง
ย่านซื่อ
1 แห่ง
บ่อน้ำร้อน
1 แห่ง
บางสัก
1 แห่ง
นาเกลือ
3 แห่ง
เกาะลิบง
10 แห่ง
คลองชีล้อม
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ39 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
26 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง