ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ78 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ห้วยยอด
13 แห่ง
หนองช้างแล่น
6 แห่ง
หนองปรือ*
0 แห่ง
หนองบัว*
0 แห่ง
บางดี
5 แห่ง
บางกุ้ง
5 แห่ง
เขากอบ
4 แห่ง
เขาขาว
7 แห่ง
เขาปูน
3 แห่ง
ปากแจ่ม
4 แห่ง
ปากคม
1 แห่ง
คลองปาง*
0 แห่ง
ควนเมา*
0 แห่ง
ท่างิ้ว
5 แห่ง
ลำภูรา
6 แห่ง
นาวง
6 แห่ง
ห้วยนาง
3 แห่ง
เขาไพร*
0 แห่ง
ในเตา
3 แห่ง
ทุ่งต่อ
4 แห่ง
วังคีรี
3 แห่ง
หนองปรือ*
0 แห่ง
หนองบัว*
0 แห่ง
คลองปาง*
0 แห่ง
ควนเมา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ78 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
18 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง