ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ756 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
11 แห่ง
29 แห่ง
33 แห่ง
35 แห่ง
7 แห่ง
55 แห่ง
34 แห่ง
57 แห่ง
6 แห่ง
กิ่งอำเภอขุนตาล
0 แห่ง
9 แห่ง
1 แห่ง
20 แห่ง
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ756 แห่ง
อุตสาหกรรม
30 แห่ง
บริษัท
113 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
28 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
33 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
203 แห่ง
สถานบันเทิง
24 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
98 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
167 แห่ง