ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,317 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
87 แห่ง
110 แห่ง
34 แห่ง
92 แห่ง
591 แห่ง
54 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,317 แห่ง
อุตสาหกรรม
136 แห่ง
บริษัท
444 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
22 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
25 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
292 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
134 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
109 แห่ง