ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,447 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
102 แห่ง
126 แห่ง
36 แห่ง
105 แห่ง
643 แห่ง
58 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,447 แห่ง
อุตสาหกรรม
142 แห่ง
บริษัท
467 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
25 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
27 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
343 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
134 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
127 แห่ง