ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ36 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สามง่าม
8 แห่ง
ห้วยพระ
8 แห่ง
ลำเหย
5 แห่ง
ดอนพุทรา
2 แห่ง
บ้านหลวง
4 แห่ง
ดอนรวก
2 แห่ง
ห้วยด้วน
2 แห่ง
ลำลูกบัว
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ36 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง