ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ105 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางเลน
18 แห่ง
บางปลา
4 แห่ง
บางหลวง
10 แห่ง
บางภาษี
18 แห่ง
บางระกำ
6 แห่ง
บางไทรป่า
6 แห่ง
หินมูล
3 แห่ง
ไทรงาม
3 แห่ง
ดอนตูม
6 แห่ง
นิลเพชร
2 แห่ง
บัวปากท่า
7 แห่ง
คลองนกกระทุง
1 แห่ง
นราภิรมย์
14 แห่ง
ลำพญา
6 แห่ง
ไผ่หูช้าง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ105 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
36 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง