ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ100 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งกระพังโหม
15 แห่ง
กระตีบ
4 แห่ง
ทุ่งลูกนก
10 แห่ง
ห้วยขวาง
8 แห่ง
ทุ่งขวาง
6 แห่ง
สระสี่มุม
5 แห่ง
ทุ่งบัว
3 แห่ง
ดอนข่อย
9 แห่ง
สระพัฒนา
7 แห่ง
ห้วยหมอนทอง
7 แห่ง
ห้วยม่วง
3 แห่ง
กำแพงแสน
16 แห่ง
รางพิกุล
1 แห่ง
หนองกระทุ่ม
0 แห่ง
วังน้ำเขียว
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ100 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
36 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
31 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง