ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ643 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าข้าม
26 แห่ง
ทรงคนอง
14 แห่ง
หอมเกร็ด
23 แห่ง
บางกระทึก
23 แห่ง
บางเตย
154 แห่ง
สามพราน
23 แห่ง
บางช้าง
4 แห่ง
ไร่ขิง
136 แห่ง
ท่าตลาด
36 แห่ง
กระทุ่มล้ม
39 แห่ง
คลองใหม่
28 แห่ง
ตลาดจินดา
10 แห่ง
คลองจินดา
6 แห่ง
ยายชา
22 แห่ง
บ้านใหม่
20 แห่ง
อ้อมใหญ่
79 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ643 แห่ง
อุตสาหกรรม
77 แห่ง
บริษัท
235 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
11 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
77 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
97 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
63 แห่ง