ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ45,550 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
1,956 แห่ง
1,137 แห่ง
137 แห่ง
557 แห่ง
165 แห่ง
247 แห่ง
803 แห่ง
1,821 แห่ง
959 แห่ง
228 แห่ง
121 แห่ง
152 แห่ง
394 แห่ง
2,068 แห่ง
583 แห่ง
355 แห่ง
308 แห่ง
169 แห่ง
629 แห่ง
106 แห่ง
927 แห่ง
647 แห่ง
305 แห่ง
146 แห่ง
173 แห่ง
314 แห่ง
340 แห่ง
259 แห่ง
235 แห่ง
128 แห่ง
1,575 แห่ง
503 แห่ง
263 แห่ง
297 แห่ง
208 แห่ง
106 แห่ง
168 แห่ง
630 แห่ง
547 แห่ง
198 แห่ง
307 แห่ง
262 แห่ง
156 แห่ง
422 แห่ง
145 แห่ง
331 แห่ง
545 แห่ง
338 แห่ง
1,248 แห่ง
613 แห่ง
292 แห่ง
284 แห่ง
89 แห่ง
385 แห่ง
108 แห่ง
571 แห่ง
645 แห่ง
147 แห่ง
388 แห่ง
207 แห่ง
163 แห่ง
569 แห่ง
213 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ45,550 แห่ง
อุตสาหกรรม
2,028 แห่ง
บริษัท
9,799 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1,357 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
714 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15,623 แห่ง
สถานบันเทิง
236 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
29 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5,858 แห่ง
อื่นๆ
6,248 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 45,550 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
3,535 แห่ง
เชียงใหม่
1,575 แห่ง
ลำพูน
503 แห่ง
ลำปาง
263 แห่ง
แพร่
208 แห่ง
น่าน
106 แห่ง
พะเยา
168 แห่ง
เชียงราย
630 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
82 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
1,468 แห่ง
อุตรดิตถ์
297 แห่ง
ตาก
262 แห่ง
สุโขทัย
156 แห่ง
พิษณุโลก
422 แห่ง
เพชรบูรณ์
331 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
1,444 แห่ง
ชัยนาท
247 แห่ง
นครสวรรค์
547 แห่ง
อุทัยธานี
198 แห่ง
กำแพงเพชร
307 แห่ง
พิจิตร
145 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
5,745 แห่ง
นนทบุรี
1,956 แห่ง
ปทุมธานี
1,137 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
838 แห่ง
อ่างทอง
137 แห่ง
ลพบุรี
557 แห่ง
สิงห์บุรี
165 แห่ง
สระบุรี
803 แห่ง
นครนายก
152 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
4,079 แห่ง
ราชบุรี
545 แห่ง
กาญจนบุรี
338 แห่ง
สุพรรณบุรี
466 แห่ง
นครปฐม
1,248 แห่ง
สมุทรสาคร
613 แห่ง
สมุทรสงคราม
76 แห่ง
เพชรบุรี
292 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
501 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
6,283 แห่ง
สมุทรปราการ
1,559 แห่ง
ชลบุรี
1,821 แห่ง
ระยอง
959 แห่ง
จันทบุรี
228 แห่ง
ตราด
121 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
775 แห่ง
ปราจีนบุรี
426 แห่ง
สระแก้ว
394 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
1,754 แห่ง
ขอนแก่น
927 แห่ง
มหาสารคาม
173 แห่ง
ร้อยเอ็ด
314 แห่ง
กาฬสินธุ์
340 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
1,773 แห่ง
บึงกาฬ
106 แห่ง
หนองบัวลำภู
75 แห่ง
อุดรธานี
647 แห่ง
เลย
305 แห่ง
หนองคาย
146 แห่ง
สกลนคร
259 แห่ง
นครพนม
235 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
3,635 แห่ง
นครราชสีมา
2,068 แห่ง
บุรีรัมย์
583 แห่ง
สุรินทร์
355 แห่ง
ชัยภูมิ
629 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
1,429 แห่ง
ศรีสะเกษ
308 แห่ง
อุบลราชธานี
664 แห่ง
ยโสธร
169 แห่ง
อำนาจเจริญ
160 แห่ง
มุกดาหาร
128 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
2,455 แห่ง
นครศรีธรรมราช
495 แห่ง
กระบี่
284 แห่ง
พังงา
89 แห่ง
ภูเก็ต
385 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
523 แห่ง
ระนอง
108 แห่ง
ชุมพร
571 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
2,332 แห่ง
สงขลา
645 แห่ง
สตูล
147 แห่ง
ตรัง
388 แห่ง
พัทลุง
207 แห่ง
ปัตตานี
163 แห่ง
ยะลา
569 แห่ง
นราธิวาส
213 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
9,617 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
9,617 แห่ง