ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ59,235 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
2,100 แห่ง
1,334 แห่ง
220 แห่ง
690 แห่ง
208 แห่ง
368 แห่ง
918 แห่ง
2,143 แห่ง
1,211 แห่ง
399 แห่ง
171 แห่ง
214 แห่ง
452 แห่ง
2,355 แห่ง
659 แห่ง
440 แห่ง
375 แห่ง
234 แห่ง
768 แห่ง
147 แห่ง
1,518 แห่ง
840 แห่ง
374 แห่ง
184 แห่ง
206 แห่ง
373 แห่ง
417 แห่ง
383 แห่ง
302 แห่ง
225 แห่ง
2,656 แห่ง
627 แห่ง
350 แห่ง
391 แห่ง
277 แห่ง
127 แห่ง
205 แห่ง
828 แห่ง
874 แห่ง
269 แห่ง
379 แห่ง
382 แห่ง
220 แห่ง
582 แห่ง
191 แห่ง
453 แห่ง
642 แห่ง
442 แห่ง
1,424 แห่ง
688 แห่ง
354 แห่ง
396 แห่ง
111 แห่ง
626 แห่ง
149 แห่ง
665 แห่ง
960 แห่ง
239 แห่ง
694 แห่ง
240 แห่ง
326 แห่ง
694 แห่ง
322 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ59,235 แห่ง
อุตสาหกรรม
2,148 แห่ง
บริษัท
10,600 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2,992 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
829 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20,389 แห่ง
สถานบันเทิง
453 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
37 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6,033 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
10 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
5 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
5 แห่ง
อื่นๆ
8,572 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 59,235 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
5,173 แห่ง
เชียงใหม่
2,656 แห่ง
ลำพูน
627 แห่ง
ลำปาง
350 แห่ง
แพร่
277 แห่ง
น่าน
127 แห่ง
พะเยา
205 แห่ง
เชียงราย
828 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
103 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
2,028 แห่ง
อุตรดิตถ์
391 แห่ง
ตาก
382 แห่ง
สุโขทัย
220 แห่ง
พิษณุโลก
582 แห่ง
เพชรบูรณ์
453 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
2,081 แห่ง
ชัยนาท
368 แห่ง
นครสวรรค์
874 แห่ง
อุทัยธานี
269 แห่ง
กำแพงเพชร
379 แห่ง
พิจิตร
191 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
6,642 แห่ง
นนทบุรี
2,100 แห่ง
ปทุมธานี
1,334 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
958 แห่ง
อ่างทอง
220 แห่ง
ลพบุรี
690 แห่ง
สิงห์บุรี
208 แห่ง
สระบุรี
918 แห่ง
นครนายก
214 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
4,900 แห่ง
ราชบุรี
642 แห่ง
กาญจนบุรี
442 แห่ง
สุพรรณบุรี
607 แห่ง
นครปฐม
1,424 แห่ง
สมุทรสาคร
688 แห่ง
สมุทรสงคราม
108 แห่ง
เพชรบุรี
354 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
635 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
7,637 แห่ง
สมุทรปราการ
1,855 แห่ง
ชลบุรี
2,143 แห่ง
ระยอง
1,211 แห่ง
จันทบุรี
399 แห่ง
ตราด
171 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
941 แห่ง
ปราจีนบุรี
465 แห่ง
สระแก้ว
452 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
2,514 แห่ง
ขอนแก่น
1,518 แห่ง
มหาสารคาม
206 แห่ง
ร้อยเอ็ด
373 แห่ง
กาฬสินธุ์
417 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
2,322 แห่ง
บึงกาฬ
147 แห่ง
หนองบัวลำภู
92 แห่ง
อุดรธานี
840 แห่ง
เลย
374 แห่ง
หนองคาย
184 แห่ง
สกลนคร
383 แห่ง
นครพนม
302 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
4,222 แห่ง
นครราชสีมา
2,355 แห่ง
บุรีรัมย์
659 แห่ง
สุรินทร์
440 แห่ง
ชัยภูมิ
768 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
1,886 แห่ง
ศรีสะเกษ
375 แห่ง
อุบลราชธานี
864 แห่ง
ยโสธร
234 แห่ง
อำนาจเจริญ
188 แห่ง
มุกดาหาร
225 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
4,134 แห่ง
นครศรีธรรมราช
1,543 แห่ง
กระบี่
396 แห่ง
พังงา
111 แห่ง
ภูเก็ต
626 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
644 แห่ง
ระนอง
149 แห่ง
ชุมพร
665 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
3,475 แห่ง
สงขลา
960 แห่ง
สตูล
239 แห่ง
ตรัง
694 แห่ง
พัทลุง
240 แห่ง
ปัตตานี
326 แห่ง
ยะลา
694 แห่ง
นราธิวาส
322 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
10,829 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
10,829 แห่ง