ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ31,261 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
1,492 แห่ง
798 แห่ง
46 แห่ง
296 แห่ง
118 แห่ง
49 แห่ง
570 แห่ง
1,438 แห่ง
693 แห่ง
126 แห่ง
60 แห่ง
98 แห่ง
151 แห่ง
1,310 แห่ง
300 แห่ง
196 แห่ง
196 แห่ง
123 แห่ง
252 แห่ง
38 แห่ง
398 แห่ง
341 แห่ง
233 แห่ง
78 แห่ง
101 แห่ง
209 แห่ง
212 แห่ง
134 แห่ง
155 แห่ง
116 แห่ง
971 แห่ง
324 แห่ง
218 แห่ง
145 แห่ง
122 แห่ง
74 แห่ง
150 แห่ง
473 แห่ง
220 แห่ง
76 แห่ง
233 แห่ง
155 แห่ง
120 แห่ง
238 แห่ง
84 แห่ง
247 แห่ง
399 แห่ง
251 แห่ง
1,054 แห่ง
498 แห่ง
220 แห่ง
134 แห่ง
59 แห่ง
229 แห่ง
95 แห่ง
297 แห่ง
476 แห่ง
102 แห่ง
253 แห่ง
132 แห่ง
96 แห่ง
477 แห่ง
169 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ31,261 แห่ง
อุตสาหกรรม
1,948 แห่ง
บริษัท
8,877 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
769 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
631 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7,238 แห่ง
สถานบันเทิง
174 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
18 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5,506 แห่ง
อื่นๆ
4,226 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 31,261 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
0 แห่ง
เชียงใหม่
971 แห่ง
ลำพูน
324 แห่ง
ลำปาง
218 แห่ง
แพร่
122 แห่ง
น่าน
74 แห่ง
พะเยา
150 แห่ง
เชียงราย
473 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
40 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
0 แห่ง
อุตรดิตถ์
145 แห่ง
ตาก
155 แห่ง
สุโขทัย
120 แห่ง
พิษณุโลก
238 แห่ง
เพชรบูรณ์
247 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
0 แห่ง
ชัยนาท
49 แห่ง
นครสวรรค์
220 แห่ง
อุทัยธานี
76 แห่ง
กำแพงเพชร
233 แห่ง
พิจิตร
84 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
0 แห่ง
นนทบุรี
1,492 แห่ง
ปทุมธานี
798 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
557 แห่ง
อ่างทอง
46 แห่ง
ลพบุรี
296 แห่ง
สิงห์บุรี
118 แห่ง
สระบุรี
570 แห่ง
นครนายก
98 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
0 แห่ง
ราชบุรี
399 แห่ง
กาญจนบุรี
251 แห่ง
สุพรรณบุรี
349 แห่ง
นครปฐม
1,054 แห่ง
สมุทรสาคร
498 แห่ง
สมุทรสงคราม
53 แห่ง
เพชรบุรี
220 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
339 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
0 แห่ง
สมุทรปราการ
1,225 แห่ง
ชลบุรี
1,438 แห่ง
ระยอง
693 แห่ง
จันทบุรี
126 แห่ง
ตราด
60 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
567 แห่ง
ปราจีนบุรี
356 แห่ง
สระแก้ว
151 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
0 แห่ง
ขอนแก่น
398 แห่ง
มหาสารคาม
101 แห่ง
ร้อยเอ็ด
209 แห่ง
กาฬสินธุ์
212 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
0 แห่ง
บึงกาฬ
38 แห่ง
หนองบัวลำภู
56 แห่ง
อุดรธานี
341 แห่ง
เลย
233 แห่ง
หนองคาย
78 แห่ง
สกลนคร
134 แห่ง
นครพนม
155 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
0 แห่ง
นครราชสีมา
1,310 แห่ง
บุรีรัมย์
300 แห่ง
สุรินทร์
196 แห่ง
ชัยภูมิ
252 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
0 แห่ง
ศรีสะเกษ
196 แห่ง
อุบลราชธานี
421 แห่ง
ยโสธร
123 แห่ง
อำนาจเจริญ
115 แห่ง
มุกดาหาร
116 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
0 แห่ง
นครศรีธรรมราช
362 แห่ง
กระบี่
134 แห่ง
พังงา
59 แห่ง
ภูเก็ต
229 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
311 แห่ง
ระนอง
95 แห่ง
ชุมพร
297 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
0 แห่ง
สงขลา
476 แห่ง
สตูล
102 แห่ง
ตรัง
253 แห่ง
พัทลุง
132 แห่ง
ปัตตานี
96 แห่ง
ยะลา
477 แห่ง
นราธิวาส
169 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
0 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
7,391 แห่ง