ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ12,394 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
240 แห่ง
268 แห่ง
21 แห่ง
108 แห่ง
66 แห่ง
37 แห่ง
210 แห่ง
467 แห่ง
304 แห่ง
76 แห่ง
35 แห่ง
58 แห่ง
100 แห่ง
212 แห่ง
141 แห่ง
148 แห่ง
96 แห่ง
203 แห่ง
26 แห่ง
233 แห่ง
216 แห่ง
188 แห่ง
57 แห่ง
71 แห่ง
135 แห่ง
66 แห่ง
70 แห่ง
121 แห่ง
67 แห่ง
466 แห่ง
124 แห่ง
108 แห่ง
89 แห่ง
96 แห่ง
49 แห่ง
74 แห่ง
191 แห่ง
115 แห่ง
66 แห่ง
121 แห่ง
66 แห่ง
96 แห่ง
130 แห่ง
51 แห่ง
190 แห่ง
183 แห่ง
104 แห่ง
333 แห่ง
210 แห่ง
103 แห่ง
72 แห่ง
46 แห่ง
87 แห่ง
72 แห่ง
97 แห่ง
209 แห่ง
40 แห่ง
170 แห่ง
106 แห่ง
42 แห่ง
401 แห่ง
151 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ12,394 แห่ง
อุตสาหกรรม
978 แห่ง
บริษัท
3,127 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
441 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
298 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5,653 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
อื่นๆ
1,870 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 12,394 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
1,132 แห่ง
เชียงใหม่
466 แห่ง
ลำพูน
124 แห่ง
ลำปาง
108 แห่ง
แพร่
96 แห่ง
น่าน
49 แห่ง
พะเยา
74 แห่ง
เชียงราย
191 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
24 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
571 แห่ง
อุตรดิตถ์
89 แห่ง
ตาก
66 แห่ง
สุโขทัย
96 แห่ง
พิษณุโลก
130 แห่ง
เพชรบูรณ์
190 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
390 แห่ง
ชัยนาท
37 แห่ง
นครสวรรค์
115 แห่ง
อุทัยธานี
66 แห่ง
กำแพงเพชร
121 แห่ง
พิจิตร
51 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
1,235 แห่ง
นนทบุรี
240 แห่ง
ปทุมธานี
268 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
264 แห่ง
อ่างทอง
21 แห่ง
ลพบุรี
108 แห่ง
สิงห์บุรี
66 แห่ง
สระบุรี
210 แห่ง
นครนายก
58 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
1,203 แห่ง
ราชบุรี
183 แห่ง
กาญจนบุรี
104 แห่ง
สุพรรณบุรี
115 แห่ง
นครปฐม
333 แห่ง
สมุทรสาคร
210 แห่ง
สมุทรสงคราม
15 แห่ง
เพชรบุรี
103 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
140 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
1,642 แห่ง
สมุทรปราการ
295 แห่ง
ชลบุรี
467 แห่ง
ระยอง
304 แห่ง
จันทบุรี
76 แห่ง
ตราด
35 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
197 แห่ง
ปราจีนบุรี
168 แห่ง
สระแก้ว
100 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
505 แห่ง
ขอนแก่น
233 แห่ง
มหาสารคาม
71 แห่ง
ร้อยเอ็ด
135 แห่ง
กาฬสินธุ์
66 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
720 แห่ง
บึงกาฬ
26 แห่ง
หนองบัวลำภู
42 แห่ง
อุดรธานี
216 แห่ง
เลย
188 แห่ง
หนองคาย
57 แห่ง
สกลนคร
70 แห่ง
นครพนม
121 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
1,412 แห่ง
นครราชสีมา
856 แห่ง
บุรีรัมย์
212 แห่ง
สุรินทร์
141 แห่ง
ชัยภูมิ
203 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
611 แห่ง
ศรีสะเกษ
148 แห่ง
อุบลราชธานี
244 แห่ง
ยโสธร
96 แห่ง
อำนาจเจริญ
56 แห่ง
มุกดาหาร
67 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
707 แห่ง
นครศรีธรรมราช
170 แห่ง
กระบี่
72 แห่ง
พังงา
46 แห่ง
ภูเก็ต
87 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
163 แห่ง
ระนอง
72 แห่ง
ชุมพร
97 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
1,119 แห่ง
สงขลา
209 แห่ง
สตูล
40 แห่ง
ตรัง
170 แห่ง
พัทลุง
106 แห่ง
ปัตตานี
42 แห่ง
ยะลา
401 แห่ง
นราธิวาส
151 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
1,147 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
1,147 แห่ง