ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ395 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
60 แห่ง
20 แห่ง
12 แห่ง
33 แห่ง
16 แห่ง
205 แห่ง
29 แห่ง
14 แห่ง
5 แห่ง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ395 แห่ง
อุตสาหกรรม
12 แห่ง
บริษัท
41 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
29 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
198 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
22 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
37 แห่ง