ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ382 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
59 แห่ง
19 แห่ง
12 แห่ง
33 แห่ง
15 แห่ง
196 แห่ง
28 แห่ง
14 แห่ง
5 แห่ง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ382 แห่ง
อุตสาหกรรม
12 แห่ง
บริษัท
41 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
29 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
189 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
22 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
35 แห่ง