ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ20 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตะโละ
1 แห่ง
ตะโละกาโปร์
2 แห่ง
ตันหยงดาลอ
2 แห่ง
ตันหยงจึงงา
0 แห่ง
ตอหลัง
0 แห่ง
ตาแกะ
1 แห่ง
ตาลีอายร์
1 แห่ง
ยามู
4 แห่ง
บางปู
0 แห่ง
หนองแรต
1 แห่ง
ปิยามุมัง
2 แห่ง
ปุลากง
1 แห่ง
บาโลย
0 แห่ง
สาบัน
0 แห่ง
มะนังยง
3 แห่ง
ราตาปันยัง
0 แห่ง
จะรัง
1 แห่ง
แหลมโพธิ์
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ20 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง