ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ242 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สะเตง
104 แห่ง
บุดี
17 แห่ง
ยุโป
3 แห่ง
ลิดล
6 แห่ง
ปุโรง
0 แห่ง
ยะลา
8 แห่ง
สะเอะ
0 แห่ง
ท่าสาป
9 แห่ง
ลำใหม่
9 แห่ง
หน้าถ้ำ
6 แห่ง
ลำพะยา
6 แห่ง
เปาะเส้ง
6 แห่ง
กรงปินัง
0 แห่ง
พร่อน
11 แห่ง
บันนังสาเรง
11 แห่ง
สะเตงนอก
32 แห่ง
ห้วยกระทิง
0 แห่ง
ตาเซะ
14 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ242 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
23 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
153 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
30 แห่ง