ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ65 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าข้าม
17 แห่ง
ท่าสะท้อน
5 แห่ง
ลีเล็ด
2 แห่ง
บางมะเดื่อ
3 แห่ง
บางเดือน
1 แห่ง
ท่าโรงช้าง
10 แห่ง
กรูด
0 แห่ง
พุนพิน
7 แห่ง
บางงอน
2 แห่ง
ศรีวิชัย
1 แห่ง
น้ำรอบ
1 แห่ง
มะลวน
2 แห่ง
หัวเตย
2 แห่ง
หนองไทร
5 แห่ง
เขาหัวควาย
4 แห่ง
ตะปาน
0 แห่ง
คลองไทร*
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ65 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง