ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ24 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าขนอน
4 แห่ง
บ้านยาง
4 แห่ง
น้ำหัก
1 แห่ง
ตะกุกใต้*
0 แห่ง
ตะกุกเหนือ*
0 แห่ง
กะเปา
2 แห่ง
ท่ากระดาน
1 แห่ง
ย่านยาว
3 แห่ง
ถ้ำสิงขร
4 แห่ง
บ้านทำเนียบ
5 แห่ง
ย่านมะปรางค์
0 แห่ง
ตะกุดใต้*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ24 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง