ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ79 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขานิเวศน์
12 แห่ง
ราชกรูด
8 แห่ง
หงาว
5 แห่ง
บางริ้น
32 แห่ง
ปากน้ำ
8 แห่ง
บางนอน
10 แห่ง
หาดส้มแป้น
0 แห่ง
ทรายแดง
2 แห่ง
เกาะพยาม
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ79 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
12 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
30 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง