ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ30 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ช้างซ้าย
2 แห่ง
ท้ายสำเภา
4 แห่ง
นาพรุ
2 แห่ง
นาสาร
22 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ30 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง