ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ37 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นาบอน
20 แห่ง
ทุ่งสง
8 แห่ง
แก้วแสน
9 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ37 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
8 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง