ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ48 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่ายาง
5 แห่ง
ทุ่งสัง
10 แห่ง
ทุ่งใหญ่
3 แห่ง
กุแหระ
3 แห่ง
ปริก
11 แห่ง
บางรูป
7 แห่ง
กรุงหยัน
9 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ48 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
30 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง