ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ78 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชะอวด
25 แห่ง
ท่าเสม็ด
0 แห่ง
ท่าประจะ
11 แห่ง
เคร็ง
1 แห่ง
วังอ่าง
7 แห่ง
บ้านตูล
9 แห่ง
ขอนหาด
3 แห่ง
เกาะขันธ์
3 แห่ง
ควนหนองหงษ์
9 แห่ง
เขาพระทอง
3 แห่ง
นางหลง
5 แห่ง
บ้านควนมุด*
0 แห่ง
บ้านชะอวด*
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ78 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
57 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง