ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ151 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากแพรก
30 แห่ง
ชะมาย
26 แห่ง
หนองหงส์
22 แห่ง
ควนกรด
3 แห่ง
นาไม้ไผ่
3 แห่ง
นาหลวงเสน
2 แห่ง
เขาโร
4 แห่ง
กะปาง
13 แห่ง
ที่วัง
15 แห่ง
น้ำตก
3 แห่ง
ถ้ำใหญ่
11 แห่ง
นาโพธิ์
4 แห่ง
เขาขาว
13 แห่ง
วังหิน*
0 แห่ง
บ้านลำนาว*
0 แห่ง
บางขัน*
0 แห่ง
แก้วแสน*
0 แห่ง
ทุ่งสง*
2 แห่ง
นาบอน*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ151 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
13 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
61 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง