ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ339 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
83 แห่ง
ท่าวัง
43 แห่ง
คลัง
67 แห่ง
นา*
0 แห่ง
ศาลามีชัย*
0 แห่ง
ท่าไร่
4 แห่ง
ปากนคร
12 แห่ง
นาทราย
5 แห่ง
นาพรุ
0 แห่ง
ช้างซ้าย
0 แห่ง
นาสาร
0 แห่ง
กำแพงเซา
3 แห่ง
ไชยมนตรี
2 แห่ง
มะม่วงสองต้น
3 แห่ง
นาเคียน
6 แห่ง
ท่างิ้ว
2 แห่ง
ท้ายสำเภา
0 แห่ง
โพธิ์เสด็จ
35 แห่ง
บางจาก
18 แห่ง
ปากพูน
41 แห่ง
ท่าซัก
3 แห่ง
ท่าเรือ
12 แห่ง
อินคีรี*
0 แห่ง
พรหมโลก*
0 แห่ง
บ้านเกาะ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ339 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
58 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
27 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
128 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
28 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
46 แห่ง