ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ144 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านโป่ง
14 แห่ง
ท่าผา
17 แห่ง
กรับใหญ่
15 แห่ง
ปากแรต
13 แห่ง
หนองกบ
7 แห่ง
หนองอ้อ
37 แห่ง
ดอนกระเบื้อง
4 แห่ง
สวนกล้วย
2 แห่ง
นครชุมน์
2 แห่ง
บ้านม่วง
1 แห่ง
คุ้งพยอม
4 แห่ง
หนองปลาหมอ
1 แห่ง
เขาขลุง
15 แห่ง
เบิกไพร
11 แห่ง
ลาดบัวขาว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ144 แห่ง
อุตสาหกรรม
17 แห่ง
บริษัท
44 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
36 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
8 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
21 แห่ง