ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ46 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งหลวง
12 แห่ง
วังมะนาว
5 แห่ง
ดอนทราย
7 แห่ง
หนองกระทุ่ม
2 แห่ง
ปากท่อ
7 แห่ง
ป่าไก่
2 แห่ง
วัดยางงาม
1 แห่ง
อ่างหิน
4 แห่ง
บ่อกระดาน
2 แห่ง
ยางหัก
3 แห่ง
วันดาว
0 แห่ง
ห้วยยางโทน
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ46 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง