ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าขนุน
5 แห่ง
ปิล๊อก
1 แห่ง
หินดาด
4 แห่ง
ลิ่นถิ่น
2 แห่ง
ชะแล
4 แห่ง
ห้วยเขย่ง
2 แห่ง
สหกรณ์นิคม
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง