ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลุ่มสุ่ม
2 แห่ง
ท่าเสา
5 แห่ง
สิงห์
0 แห่ง
ไทรโยค
5 แห่ง
วังกระแจะ
1 แห่ง
ศรีมงคล
3 แห่ง
บ้องตี้
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง