ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ72 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
25 แห่ง
ไผ่ขวาง
0 แห่ง
ย่านยาว
2 แห่ง
ท่าฬ่อ
2 แห่ง
ปากทาง
0 แห่ง
คลองคะเชนทร์
22 แห่ง
โรงช้าง
2 แห่ง
เมืองเก่า
4 แห่ง
ท่าหลวง
5 แห่ง
บ้านบุ่ง
3 แห่ง
ฆะมัง
0 แห่ง
ดงป่าคำ
1 แห่ง
หัวดง
3 แห่ง
หนองปล้อง
0 แห่ง
ป่ามะคาบ
3 แห่ง
สากเหล็ก*
0 แห่ง
ท่าเยี่ยม*
0 แห่ง
คลองทราย*
0 แห่ง
สายคำโห้
0 แห่ง
ดงกลาง
0 แห่ง
วังจิก*
0 แห่ง
หนองพระ*
0 แห่ง
หนองปลาไหล*
0 แห่ง
วังทรายพูน*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ72 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
11 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง