ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ62 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลาดยาว
22 แห่ง
*ห้วยน้ำหอม
3 แห่ง
วังม้า
0 แห่ง
วังเมือง
2 แห่ง
สร้อยละคร
2 แห่ง
มาบแก
2 แห่ง
หนองยาว
4 แห่ง
หนองนมวัว
2 แห่ง
บ้านไร่
9 แห่ง
เนินขี้เหล็ก
5 แห่ง
*แม่เล่ย์
0 แห่ง
*แม่วงก์
0 แห่ง
*วังซ่าน
0 แห่ง
*เขาชนกัน
0 แห่ง
*ปางสวรรค์
0 แห่ง
ศาลเจ้าไก่ต่อ
6 แห่ง
สระแก้ว
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ62 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
39 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง