ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ44 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าตะโก
6 แห่ง
พนมรอก
2 แห่ง
หัวถนน
4 แห่ง
สายลำโพง
8 แห่ง
วังมหากร
4 แห่ง
ดอนคา
7 แห่ง
ทำนบ
4 แห่ง
วังใหญ่
3 แห่ง
พนมเศษ
2 แห่ง
หนองหลวง
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ44 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง