ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ94 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตาคลี
50 แห่ง
ช่องแค
8 แห่ง
จันเสน
4 แห่ง
ห้วยหอม
6 แห่ง
หัวหวาย
6 แห่ง
หนองโพ
8 แห่ง
หนองหม้อ
3 แห่ง
สร้อยทอง
2 แห่ง
ลาดทิพรส
3 แห่ง
พรหมนิมิต
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ94 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
9 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
56 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
15 แห่ง