ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ13 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ขุนยวม
7 แห่ง
แม่เงา
0 แห่ง
เมืองปอน
1 แห่ง
แม่ยวมน้อย
1 แห่ง
แม่กิ๊
1 แห่ง
แม่อูคอ
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ13 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง