ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านกาศ
7 แห่ง
แม่สะเรียง
5 แห่ง
แม่คง
2 แห่ง
แม่เหาะ
2 แห่ง
แม่ยวม
2 แห่ง
เสาหิน
0 แห่ง
ป่าแป๋
0 แห่ง
กองกอย*
0 แห่ง
แม่คะตวน*
0 แห่ง
สบเมย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง