ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ58 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่สาย
18 แห่ง
ห้วยไคร้
3 แห่ง
เกาะช้าง
1 แห่ง
โป่งผา
10 แห่ง
ศรีเมืองชุม
2 แห่ง
เวียงพางคำ
18 แห่ง
บ้านด้าย
1 แห่ง
โป่งงาม
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ58 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง