ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ40 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สันมะเค็ด
3 แห่ง
แม่อ้อ
0 แห่ง
ธารทอง
1 แห่ง
สันติสุข
3 แห่ง
ดอยงาม
3 แห่ง
หัวง้ม
0 แห่ง
เจริญเมือง
1 แห่ง
ป่าหุ่ง
0 แห่ง
ม่วงคำ
4 แห่ง
ทรายขาว
0 แห่ง
สันกลาง
2 แห่ง
แม่เย็น
2 แห่ง
เมืองพาน
20 แห่ง
ทานตะวัน
0 แห่ง
เวียงห้าว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ40 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง