ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ36 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียง
13 แห่ง
งิ้ว
2 แห่ง
ปล้อง
1 แห่ง
แม่ลอย
0 แห่ง
เชียงเคี่ยน
3 แห่ง
*ต้า
0 แห่ง
*ป่าตาล
0 แห่ง
*ยางฮอม
0 แห่ง
ตับเต่า
6 แห่ง
หงาว
5 แห่ง
สันทรายงาม
1 แห่ง
ศรีดอนไชย
3 แห่ง
หนองแรด
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ36 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง