ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ31 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เวียง
11 แห่ง
สถาน
7 แห่ง
ครึ่ง
0 แห่ง
บุญเรือง
6 แห่ง
ห้วยซ้อ
4 แห่ง
ม่วงยาย*
0 แห่ง
ปอ*
0 แห่ง
ศรีดอนชัย
2 แห่ง
หล่ายงาว*
0 แห่ง
ริมโขง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ31 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง