ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ25 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีพนมมาศ
0 แห่ง
แม่พูล
3 แห่ง
นานกกก
1 แห่ง
ฝายหลวง
3 แห่ง
ชัยจุมพล
1 แห่ง
ไผ่ล้อม
2 แห่ง
ทุ่งยั้ง
10 แห่ง
ด่านแม่คำมัน
5 แห่ง
ศรีพนมมาศ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ25 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง