ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วังแดง
4 แห่ง
บ้านแก่ง
4 แห่ง
หาดสองแคว
2 แห่ง
น้ำอ่าง
6 แห่ง
ข่อยสูง
3 แห่ง
น้ำพี้*
0 แห่ง
บ่อทอง*
0 แห่ง
ผักขวง*
0 แห่ง
ป่าคาย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง