ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ15 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ออนเหนือ
0 แห่ง
ออนกลาง
8 แห่ง
บ้านสหกรณ์
4 แห่ง
ห้วยแก้ว
1 แห่ง
แม่ทา
0 แห่ง
ทาเหนือ
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ15 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง