ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ดอยเต่า
6 แห่ง
ท่าเดื่อ
8 แห่ง
มืดกา
2 แห่ง
บ้านแอ่น
2 แห่ง
บงตัน
4 แห่ง
โปงทุ่ง
4 แห่ง
บ้านแสน
0 แห่ง
นาคอเรือ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง