ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ44 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หางดง
16 แห่ง
ฮอด
6 แห่ง
บ้านตาล
2 แห่ง
บ่อหลวง
16 แห่ง
บ่อสลี
2 แห่ง
นาคอเรือ
2 แห่ง
แม่กา
0 แห่ง
สบแจ่ม
0 แห่ง
ท่าข้าม
0 แห่ง
ท่าเดื่อ
0 แห่ง
บ้านแอ่น
0 แห่ง
ใหม่
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ44 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง