ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ144 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หางดง
22 แห่ง
หนองแก๋ว
7 แห่ง
หารแก้ว
13 แห่ง
หนองตอง
6 แห่ง
ขุนคง
8 แห่ง
สบแม่ข่า
5 แห่ง
บ้านแหวน
19 แห่ง
สันผักหวาน
22 แห่ง
หนองควาย
23 แห่ง
บ้านปง
4 แห่ง
น้ำแพร่
15 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ144 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
21 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
68 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
31 แห่ง