ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ141 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ริมใต้
40 แห่ง
ริมเหนือ
2 แห่ง
สันโป่ง
14 แห่ง
ขี้เหล็ก
11 แห่ง
สะลวง
7 แห่ง
ห้วยทราย
7 แห่ง
แม่แรม
19 แห่ง
โป่งแยง
3 แห่ง
แม่สา
6 แห่ง
ดอนแก้ว
23 แห่ง
เหมืองแก้ว
9 แห่ง
สันคะยอม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ141 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
68 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
34 แห่ง