ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ54 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากบ่อง
3 แห่ง
ป่าซาง
12 แห่ง
แม่แรง
4 แห่ง
ม่วงน้อย
5 แห่ง
บ้านเรือน
2 แห่ง
มะกอก
3 แห่ง
ท่าตุ้ม
7 แห่ง
น้ำดิบ
8 แห่ง
วังผาง
0 แห่ง
หนองล่อง
0 แห่ง
นครเจดีย์
10 แห่ง
หนองยวง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ54 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง