ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ52 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลี้
13 แห่ง
แม่ตืน
7 แห่ง
นาทราย
11 แห่ง
ดงดำ
1 แห่ง
ก้อ
0 แห่ง
แม่ลาน
5 แห่ง
บ้านไผ่*
1 แห่ง
ป่าไผ่
9 แห่ง
ศรีวิชัย
5 แห่ง
บ้านปวง*
0 แห่ง
ทุ่งหัวช้าง*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ52 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
33 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง